01 - Εγγραφή

Καλώς ήρθατε στην Πλατφόμρα του προγράμματος. Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα υλικά και τις διαδραστικές δραστηριότητες του προγράμματος, να μοιράζεστε απόψεις και ιδέες με μαθητές, μαθήτριες και καθηγητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, παρακαλούμε προχωρήστε στη φόρμα εγγραφής.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

2 - Διδακτικές παρεμβάσεις

Οι διδακτικές παρεμβάσεις παρέχουν στους/στις μαθητές/τριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην εισαγωγή αναπτυξιακών θεμάτων στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Μέσω των διδακτικών παρεμβάσεων οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε μια εικονική κοινότητα, συμμετέχοντας ενεργά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

3 - Διδακτικές Παρεμβάσεις στην τάξη

Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης των ομοτίμων (μαθητές/τριες προς συμμαθητές/τριες) είναι στιγμές διάδοσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους και την υλοποίηση της ατζέντας 2030 σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες γίνονται από μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δρουν ως Πρεσβευτές της εβδομάδας SDG, σε συμμαθητές/τριες τους, με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων σε αυτή την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ομοτίμων δίνονται χρήσιμα εργαλεία και υλικό για την υποστήριξη της διοργάνωσης της εβδομάδας SDG της ΕΕ και των συναφών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

4 - Εργαστήρια Ηγεσίας Νέων και Προγραμματισμού Δράσεων

Μια ομάδα πρεσβευτών μαθητών/τριών είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον συντονιμό δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στις κοινότητές τους, μέσω, εκδηλώσεων, εκθέσεων τέχνης, συναυλιών, εργαστηρίων και συνεδρίων που σχετίζονται με συγκεκριμένο SDG. Με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, αυτές οι δραστηριότητες δείχνουν την εκπλήρωση των Παγκόσμιων Στόχων τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οργανώνονται ταυτόχρονα στις 11 χώρες εταίρους.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

5 - Δράσεις ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας

Τα εργαστήρια προγραμματισμού δράσης είναι το τελικό στάδιο των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που οδηγούν στην υλοποίηση των δράεων. Δύο εκπρόσωποι μαθητές/τριες - που έχουν επιλεγεί από την τάξη τους – συμμετέχουν σε αυτά τα εργαστήρια (2 μαθητές από κάθε τάξη που συμμετείχαν στις Διδακτικές Παρεμβάσεις) μαζί με μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

6 - Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού

Η εβδομάδα SDG είναι μια εβδομάδα γεμάτη δράσεις που γιορτάζουν την ατζέντα των 17 Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ. Στόχος είναι κατά τη διάρκειά της να δοθεί ευρύτερη προβολή στο γιατί οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν πραγματικά σημασία και πώς να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τους Στόχους σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, υλοποιούνται δράσεις σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

7 - Διεθνές Θερινό Σχολείο

Πρόκειται μια εντατική διεθνή κατάρτιση διάρκειας 4 ημερών βασιμένο στις αρχές της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη όπου οι μαθητές/τριες αναλύουν το τοπικό και παγκόσμιο πλαίσιο για να καταλήξουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για το σεβασμό και την προώθηση των 17 Στόχων και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων τρόπων ζωής. Περιλαμβάνει μαθήματα βιωματικής εκπαίδευσης αλλά και θεωρητικής. Το αποτέλεσμα είναι ένα κοινό Μανιφέστο νέων και τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση της Ατζέντα 2030, που θα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

8 - Μανιφέστο Νέων

Η τοπική αυτοδιοίκηση στις χώρες του προγράμματος οργανώνουν εργαστήρια σε τοπικό επίπεδο και συνεργασίες με σχετικούς φορείς (σχολεία, οργανώσεις νέων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) με θέμα τον εκάστοτε στόχο που είναι στο επίκεντρο κάθε χρονιά. Σε αυτό αναδεικνύονται καλές πρακτικές και διερευνώνται τα περιεχόμενα του στόχου που έχουν επιλεχθεί ώστε να δημιουργηθεί μια βάση συζήτησης που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου και θα καταλήξει σε ένα μανιφέστο με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θεματική της χρονιάς

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy