Το πρόγραμμα για το 2019-20 θα υλοποιηθεί στον Δήμος Φυλής με πολλές δράσεις για το κλίμα!

45 μαθητές και μαθήτριες από 8 σχολεία του Δήμου Φυλής συναντήθηκαν για μια πρώτη εισαγωγική συνάντηση και ένα εργαστήριο πάνω στο Στόχο 11 και τις δεξιότητες ηγεσίας!


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy