Σημαντική διάκριση για το Δήμο Φυλής και το πρόγραμμα Walk the Global Walk

Το πρόγραμμα για το 2019-20 θα υλοποιηθεί στον Δήμος Φυλής με πολλές δράσεις για το κλίμα!


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy